Home Statut

Statut

STATUT PZPOW w Wejherowie

STATUT
Powiatowego Zespołu Placówek
Oświatowo-Wychowawczych
w Wejherowie

 1. Postanowienia ogólne
 • 1.
 1. Akt założycielski Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie stanowi Uchwała Nr III/VII/78/07 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie.
 2. Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych, zwany dalej Zespołem, jest publiczną placówką oświatowo-wychowawczą.
 3. Organem prowadzącym Zespół jest Powiat Wejherowski.
 4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem jest Kuratorium Oświaty w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27.
 5. Pełna nazwa Zespołu brzmi: Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie.
 6. Siedziba Zespołu mieści się w Wejherowie, przy ul. 3 Maja 49.
 7. Organ prowadzący może, na wniosek Rad Pedagogicznych Placówek, nadać zespołowi imię.
 8. Ustalona nazwa jest używana przez Zespół w pełnym brzemieniu. Na pieczątkach i stemplach może być używany czytelny skrót nazwy Zespołu.
 9. Skrócona nazwa Zespołu brzmi: PZPOW w Wejherowie.
 • 2.
 1. W skład Zespołu wchodzą:
 2. a)Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportu w Wejherowie, z siedzibą w Wejherowie
 3.   3 Maja 49,
 4. b)Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Wejherowie, z siedzibą w Wejherowie ul. 3 Maja 49,
 5. c)Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Rumi, z siedzibą w Wejherowie ul. 3 Maja 49.
 6. Placówki wchodzące w skład Zespołu umożliwiają rozwijanie zainteresowań i uzdolnień   oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego na obszarze Powiatu Wejherowskiego.
 7. Statutowa działalność Zespołu jest finansowana przez organ prowadzący.
 8. Organy Zespołu
 • 3.
 1. Zespołem kieruje Dyrektor Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych   w Wejherowie.
 2. Zebrania Rad Pedagogicznych i innych organów przedstawicielskich odbywają się w siedzibie Zespołu w Wejherowie, ul. 3 Maja 49.
 3. Organami Zespołu są:
 4. a)Dyrektor Powiatowego Zespołu,
 5. b)Wicedyrektor Powiatowego Zespołu,
 6. b) Rady Pedagogiczne Placówek wchodzących w skład Zespołu,
 7. c) Rady Rodziców Placówek wchodzących w skład Zespołu,
 8. d) Samorząd Wychowanków Zespołu.
 9. Zadania organów szczegółowo określają Statuty placówek – wchodzących w skład Zespołu.
 • 4.
 1. Do zadań Dyrektora Zespołu należy w szczególności:
 2. a)kierowanie działalnością Zespołu i reprezentowanie go na zewnątrz,
 3. b)organizacja zajęć umożliwiających rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystania z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego na obszarze Powiatu Wejherowskiego,
 4. c)nadzór organizacyjny i pedagogiczny nad funkcjonowaniem Zespołu oraz placówek wchodzących w skład Zespołu,
 5. d)ustalanie projektu arkusza organizacji dla Zespołu i placówek wchodzących w skład Zespołu,
 6. e)dysponowanie środkami finansowymi Zespołu i placówek wchodzących w skład Zespołu,
 7. f)wykonywanie uchwał i zaleceń organu prowadzącego i organu nadzoru pedagogicznego oraz uchwał Rad Pedagogicznych i innych organów przedstawicielskich placówek wchodzących w skład Zespołu,
 8. g)organizacja kadrowej, księgowej i kancelaryjnej obsługi Zespołu i placówek wchodzących w skład Zespołu.
 9. Dyrektor Zespołu jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówkach Zespołu nauczycieli i pracowników uprawnionym do:
 10. a)zatrudniania i zwalniania nauczycieli i pracowników,
 11. b)nagradzania i karania osób zatrudnionych,
 12. c)wnioskowania do władz powiatu, po zasięgnięciu opinii Rad Pedagogicznych, w sprawie odznaczeń i innych wyróżnień.
 13. Funkcję Dyrektora Zespołu powierza i z tej funkcji odwołuje organ prowadzący.
 • 5.
 1. W celu wspomagania Dyrektora w zarządzaniu Placówką utworzono stanowisko Wicedyrektora.
 2. Powierzenie stanowiska o którym mowa w ust. 1 i odwołania z niego dokonuje Dyrektor Placówki po zasięgnięciu opinii:
 3. a) organu prowadzącego;
 4. b) Rady Pedagogicznej.
 • 6.

Szczegółową organizację placówek wchodzących w skład Zespołu, obszary działania, zakresy zadań pracowników pedagogicznych i innych pracowników, prawa i obowiązki organów przedstawicielskich i wychowanków określają szczegółowo statuty placówek – wchodzących  w skład Zespołu.

III. Organizacja Zespołu

 • 7.
 1. Szczegółową organizację zajęć w Zespole w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Zespołu, zatwierdzony przez organ prowadzący.
 2. Arkusz zawiera w szczególności:
 1. a)liczbę nauczycieli, którym przydzielono godziny zajęć wynikające z realizacji statutowych zadań placówek wchodzących w skład Zespołu prowadzonych form stałych z wychowankami,
 2. b) liczbę nauczycieli, którym powierzono organizowanie zajęć o charakterze masowym,
 3. c)liczbę pracowników nie będących nauczycielami.
 1. Zespół prowadzi działalność w okresie całego roku szkolnego.
 2. Godziny pracy Zespołu ustalają Rady Pedagogiczne placówek, wchodzących w skład Zespołu w porozumieniu z organem prowadzącym Zespół.
 3. Zajęcia w formach stałych prowadzone są sześć dni w tygodniu.
 4. Zajęcia o charakterze okazjonalnym (masowe) powinny być prowadzone w dni ustawowo wolne od pracy i zajęć szkolnych.
 • 8.

Szczegółowe zasady organizacji i dokumentowania realizacji zajęć w formach stałych                     i okazjonalnych w Zespole określają statuty placówek – wchodzących w skład Zespołu.

 1. Postanowienia końcowe
 1. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Na pieczęciach urzędowych używa się nazwy Zespołu w pełnym brzmieniu.
 3. Gospodarka finansowa Zespołu prowadzona jest na podstawie przepisów ustawy                        o   finansach publicznych i ustawy o rachunkowości.
 4. Wydatki Zespołu pokrywane są bezpośrednio z budżetu Powiatu, a dochody odprowadzone na rachunek dochodów Powiatu.
 5. Za zgodność gospodarki finansowej z przepisami prawa oraz racjonalną gospodarkę majątkową odpowiada Dyrektor Zespołu.
 6. Podstawą gospodarki finansowej Zespołu jest roczny plan finansowy, obejmujący dochody  i wydatki.
 7. W Zespole i w placówkach wchodzących w skład Zespołu, w miarę potrzeb może być organizowana obsługa kadrowa, księgowa i kancelaryjna.
 8. Dyrektor Placówki po nowelizacji statutu opracowuje i publikuje ujednolicony tekst statutu.
 • 9.

Zmiany statutu Zespołu dokonuje się w trybie przewidzianym w prawie oświatowym.