Stanowisko: Nabór na stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego w Powiatowym Zespole Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Wejherowie 

 

Miejsce pracy: Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Wejherowie

Termin składania ofert

Miejsce składania ofert: Sekretariat Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Wejherowie, ul. 3 Maja 49, 84-200 Wejherowo

ogłoszenie w BIP Starostwa Powiatowego w Wejherowie

Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego w Powiatowym Zespole Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Wejherowie

Na podstawie art. 13, ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458 ze zm.) oraz art. 54 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 Nr 157 poz. 1240 ze zm.)

Dyrektor Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Wejherowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: główny księgowy.

1.     Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy):

Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Wejherowie

ul. 3 Maja 49, 84-200 Wejherowo

2.     Określenie stanowiska urzędniczego: główny księgowy

3.     Wymiar etatu: 0.5 etat

4.     Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymagania formalne:

posiada obywatelstwo polskie,
pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
wykształcenie:
–       – ukończone jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe lub uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3 – letniej praktyki w księgowości, lub

–       – ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie 6 – letniej praktyki w księgowości, lub

– posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydany na podstawie odrębnych przepisów.

Wymagania dodatkowe:

1. znajomość rachunkowości budżetowej w jednostkach oświatowych,

2. znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,

3. znajomość przepisów oświatowych i samorządowych,

4. znajomość przepisów z zakresu prawa podatkowego w jednostkach oświatowych,

5. znajomość przepisów płacowych,

6. znajomość przepisów ZUS,

7. znajomość obsługi programów: pakietu Puma Zeto Softweare, SJO Bestia, Płatnik, Portal GUS, Portal ZUS PUE, E-Deklaracje, Pakiet OFFICE.

8. umiejętność sporządzania sprawozdań budżetowych,

9. umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, kreatywność, dobra organizacja czasu pracy, gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji,

10. dokładność, terminowość wykonywania zadań, samodzielność w poszukiwaniu rozwiązań bieżących spraw,

11. umiejętność analitycznego myślenia, odporność na stres,

12. biegła znajomość obsługi komputera (Word, Exel, Internet).

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami
wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad budżetu,
odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę środkami budżetowymi i pozabudżetowymi,
odpowiedzialność za przestrzeganie dyscypliny finansowo – budżetowej,
odpowiedzialność za finanse publiczne,
prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami:
odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo-księgową jednostki,
dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych,
dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji finansowych z planem finansowym,
realizacja zadań w zakresie rachunkowości podatkowej, ewidencji i sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami,
kontrola obsługi placówki z zakresu płac, ZUS, US, GUS, PFRON.

Wymagane dokumenty

list motywacyjny wraz z numerem telefonu kontaktowego,
CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
kserokopię dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności zawodowe,
oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych, o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe, o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe, o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez (nazwa jednostki ) w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.

Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458 ze zm.)

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane i złożone w terminie do dnia 25.01.2021 r.  w sekretariacie Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Wejherowie, ul. 3 maja 49, 84-200 Wejherowo.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.01.2021 r.

Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

DYREKTOR

Powiatowego Zespołu Placówek

Oświatowo – Wychowawczych

W Wejherowie

Andrzej Byczkowski

Skip to content