Home RODO

RODO

rodo_image

Szanowni Państwo

w związku ze stosowaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 s 1), (dalej jako RODO) oraz art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, przekazujemy poniższe informacje:

W Powiatowy Zespół Placówek  Oświatowo – Wychowawczych w Wejherowie został powołany Inspektor ochrony danych (IOD). Inspektorem jest Bartłomiej Woźniak. Do inspektora ochrony danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Powiatowy Zespół Placówek  Oświatowo – Wychowawczych w Wejherowie, w tym w zakresie realizacji Państwa praw wynikających z RODO.

 

Dane kontaktowe:

– e-mail: pzpow(at)op.pl

– adres korespondencyjny: Powiatowy Zespół Placówek  Oświatowo – Wychowawczych w Wejherowie, ul. 3 Maja 49, 84-200 Wejherowo

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Mając na względzie zapisy art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych / danych dziecka jest Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Wejherowie, ul. 3 Maja 49, 84-200 Wejherowo.
 2. W sprawach ochrony danych osobowych i realizacji praw wynikających z RODOmożna kontaktować się z inspektorem ochrony danych, pisząc na adres administratorajak wyżej lub na adres e-mail: pzpow(at)op.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celua) realizacji zadań statutowych szkoły, w tym zadań edukacyjnych i wychowawczych,b) przeprowadzenia rekrutacji do szkoły,c) promowania działań podejmowanych przez szkołę,d) organizacji konkursów kulturalnych i zawodów sportowych,

  e) rekrutacji pracowników,

  f) realizacji obowiązków pracodawcy wobec pracowników

  g) realizacji zamówień publicznych,

  h) realizacji umów cywilnoprawnych,

  i) udzielenia odpowiedzi na zapytania kierowane do szkoły, również w trybie dostępu

  do informacji publicznej,

  j) zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników na terenie szkoły (poprzez

  stosowanie monitoringu wizyjnego),

  k) uczestnictwa w projektach międzynarodowych.

 4. Podstawą przetwarzania są m.in. następujące przepisy:

a) ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

b) ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,

c) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,

d) ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,

e) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,

f) RODO (m.in.: zgoda wyrażona przez osobę, której dane dotyczą; przetwarzanie

danych niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym)

 1. Pana/Pani dane/ dane dziecka, mogą być przekazywane następującym podmiotom:
  1. uprawnionym organom i podmiotom publicznym jeżeli wymóg taki wynika z obowiązujących przepisów prawa (np. policja, prokuratura, sąd, organy pomocy społecznej, itp.
 1. Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Wejherowie jest zobowiązane do udostępniania danych dziecka i/lub Pani/Pana danych, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, organom samorządowym i publicznym, w szczególności takim jak:

 – Starostwo Powiatowe,

 – Kuratorium,

 – Ministerstwo Edukacji Narodowej,

 1. podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu administratora w związku z podpisanymi Powiatowy Zespół Placówek  Oświatowo – Wychowawczych w Wejherowie umowami lub porozumieniami w ramach realizacji powyższych celów (np. dziennik elektroniczny, serwis monitoringu),
 1. firmom kurierskim i pocztowym, które mogą dostarczać do Pani/Pana przesyłki,
 2. Okres przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
 1. przepisy prawa, które mogą obligować Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Wejherowie do przetwarzania danych przez określony czas (np. w przypadku nieprzyjęcia dziecka do szkoły, dokumentacja rekrutacyjna będzie przechowywana przez okres 1 roku; w przypadku przyjęcia dziecka do szkoły dokumentacja rekrutacyjna będzie przechowywana nie dłużej niż do końca okresu kształcenia; przez okres 5 lat (dzienniki lekcyjne) oraz 50 lat (arkusze ocen);
 2. obsługi dokumentów związanych z realizacją zadań statutowych szkoły tj. od 3 miesięcy do 50 lat;
 1. na podstawie Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt;
 2. okres na jaki została udzielona zgoda lub do czasu jej odwołania.
 3. Ponadto informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:

dostępu do przetwarzanych danych, sprostowania oraz usunięcia swoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Ma Pani/Pan również prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

 

 1. W przypadku stwierdzenia, że niewłaściwie przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe/ dane dziecka przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego , którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora,
  a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się
  Pani/Pan znalazł.
 1. Jeżeli przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe/ dane dziecka na podstawie udzielonej zgody, ma Pani/Pan prawo w każdym czasie ją cofnąć przesyłając takie żądanie e-mail, lub pisemnie na adres administratora. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może jednak skutkować zaprzestaniem świadczenia usługi i/lub rozwiązaniem umowy, względnie niezałatwieniem sprawy, z którą się do nas Pani/Pan zwrócił.
 1. Pani/ Pana dane i/lub dane dziecka nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy – chyba że Pani/Pan wyraziliście na to wyraźną zgodę. Zdarza się, że takie dane są przekazywane do Państw Trzecich jeżeli dziecko bierze udział w jakimś międzynarodowym konkursie, wymianie międzyszkolnej.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie będą podlegać profilowaniu.
Skip to content